Specjalizacje

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Kocielnik świadczy usługi prawne w zakresie następujących specjalizacji:

Kancelaria oferuje obronę klientów indywidualnych w procesach karnych, karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenie. 

Z uwagi na specyfikę postępowania karnego, udział obrońcy jest niezwykle istotny nie tylko w postepowaniu sądowym, ale już na etapie postępowania przygotowawczego. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt możliwy jest poza standardowymi godzinami pracy kancelarii. 

Obrona obejmuje także pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym, tj. w sprawach o odroczenie wykonywania kary, przerwę w wykonywaniu kary, zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a także warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

Oferuję również pomoc prawną pokrzywdzonym oraz oskarżycielom posiłkowym, obejmującą sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, a także reprezentację osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. 

Fundamentem pracy adwokata w sprawach karnych jest działanie w interesie klienta i tajemnica adwokacka, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy obrończej. 

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych, a także alimentacyjnych, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, oraz pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej. Zakres spraw rodzinnych obejmuje także pomoc prawną związaną z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, podziale majątku wspólnego, sprawami o przysposobienie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. 

Sprawy o wskazanym charakterze wymagają profesjonalnego podejścia nie tylko w aspekcie zapewnienia należytej ochrony prawnej, ale również zbudowaniu odpowiedniej relacji z klientem, opartej na wzajemnym zaufaniu.

Zajmuję się pomocą prawną, w tym reprezentacją przed sądem w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, zarówno z mocy ustawy jak i na podstawie testamentu, działem spadku, a także instytucją zachowku.

Prawo cywilne stanowi obszerną część systemu prawnego, obejmującą stosunki majątkowe i niemajątkowe. Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną m.in.  w sprawach:

  • o zapłatę, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie 
  • o naruszenie dóbr osobistych,
  • o zasiedzenie,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o immisje,
  • o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • o eksmisje, 
  • o ochronę własności i wydanie rzeczy,
  • o przywrócenie naruszonego posiadania,
  • o darowiznę oraz jej odwołanie.

Kancelaria zapewnia reprezentację w sprawach o przywrócenie do pracy, o uzyskanie odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez jej wypowiedzenia, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu oraz dyskryminacji pracownika, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Oferuję pomoc prawną w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W związku ze znowelizowanymi przepisami, od 1 grudnia 2021 roku wprowadzono cyfryzację postępowań o ogłoszenie upadłości, dlatego też pomoc adwokata niejednokrotnie jest niezbędna w celu sprawnego i pomyślnego przeprowadzenia postępowania.